Els Nostres Clàssics
EDITORIAL BARCINO
- Glossari de glossaris -
entrada usuaris
Presentació

Els Nostres Clàssics

El filòleg i advocat Josep Maria de Casacuberta (1897-1985) va crear, en temps difícils per a la cultura catalana, l'Editorial Barcino i, en aquest mateix entorn, llançà l'any 1924, en plena Dictadura del general Miguel Primo de Rivera, la col·lecció “Els Nostres Clàssics”(= ENC). La seva finalitat, primer de resistència i sempre de servei al país, era de donar a conèixer els bons escriptors medievals en llengua catalana que poguessin servir de model a la consolidació d'un idioma literari. Per aquesta raó, el projecte es va començar amb la publicació de Lo somni de Bernat Metge, un dels prosistes més elegants de la darreria del segle XIV. Amb una dedicació constant, que mai no li agrairem prou, Casacuberta, envoltat dels filòlegs i erudits més prestigiosos, anà donant a la impremta fins a la seva mort la sèrie més conspícua d'escrits de tota la literatura medieval en català. L'any 1972, l'empresari Lluís Carulla va ajudar econòmicament l'editor, ja vell i que s'havia arruïnat editant obres de poca sortida comercial, per tirar endavant l'editorial. Avui la Fundació Lluís Carulla s'honora continuant amb nova embranzida la tasca iniciada l'any 1924. I no solament s'han editat les obres literàries cabdals de les nostres lletres (Ramon Llull, Ausiàs March, Tirant lo Blanch, Curial e Güelfa, etc.) ans també publicacions que ajuden al coneixement del context on la creació estètica es produïa, com ara obres jurídiques com els Furs de València o el Consolat de mar, polítiques com els Parlaments de les corts catalanes, escrits teològics d'Arnau de Vilanova i de Francesc Eiximenis, llibres de cuina medieval com el Sent Soví, l'Epistolari del segle XV, etc. Avui Els Nostres Clàssics, dividits en dues seccions, col·lecció A i col·lecció B (de mides grans), consta respectivament de 140 i 21 volums, i l'activitat editorial és lluny d'haver-se acabat.El Glossari de glossaris

Aprofitant els recursos que les noves tecnologies ofereixen, es posa a disposició dels interessats i dels investigadors un Glossari de glossaris que aplega tots els índexs que contenen els volums editats fins ara per ENC. Si, en el marc de cada obra editada, es pot consultar independentment el glossari que tanca el volum (o volums) amb la finalitat de conèixer el sentit dels mots caiguts en desuetud o de comprensió difícil i també els que, per una raó o altra, contribueixen al coneixement de la història de la llengua, aquest cercador en permet ara la consulta informatitzada, com també la dels termes tècnics o d'especialitat, dels mots savis que sovint són primeres datacions en català o de les paraules pròpies d'una determinada regió de la llengua, associant els lemes idèntics i indicant-ne la ubicació tot mostrant les referències corresponents a l'obra, el volum i la pàgina.

La utilitat d'aquesta presentació conjunta és múltiple, atès que els investigadors podran cercar el mot que els interessi pel lema o a l'interior de l'entrada, el qual s'associarà amb altres que apareguin en les obres ja editades. El Glossari de glossaris s'actualitzarà periòdicament amb els termes dels nous volums que es vagin publicant. El resultat serà un gran repertori lèxic de la llengua antiga. Aquesta eina, juntament amb altres obres lexicogràfiques, com ara el Diccionari català-valencià-balear, el “Diccionari Aguiló”, el Diccionario Balari i el Vocabulari del català medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain, pot augmentar extraordinàriament el coneixement del lèxic de l'època.